Algemene voorwaarden

BeursGPS

De BeursGPS is door De Ontwaakte Trader BV en haar partners ontwikkeld voor educatieve doeleinden en dient op deze wijze begrepen en toegepast te worden. Ieder gebruik ervan valt onder de eigen verantwoordelijkheid.


De BeursGPS maakt gebruik van externe data. Hoewel De Ontwaakte Trader het volste vertrouwen heeft in haar dataleveranciers staat zij niet garant voor de juistheid van deze data. Het is aan de eindgebruiker zelf om grafisch te verifiëren of de data uit de BeursGPS juist is.


De Ontwaakte Trader behoudt zich het recht voor tussentijds wijzigingen aan te brengen in de BeursGPS, behoudt zich het recht voor de wijze waarop de BeursGPS wordt gepubliceerd te veranderen en behoudt zich het recht voor de frequentie en tijden van de publicatie aan te passen.


Het gebruik van de BeursGPS is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan de informatie te delen met anderen. De Ontwaakte Trader BV stemt op geen enkele wijze in met het doorspelen van de informatie uit de GPS aan particulieren of partijen anders dan die waar ze (De Ontwaakte Trader BV) deze zelf aan verstrekt.


Op geen enkele wijze mag, door direct betrokkenen of indirect betrokkenen, de informatie uit de

BeursGPS worden gebruikt om deze om te zetten in commerciële informatie voor derden,

bijvoorbeeld professionele fondsen, signaalservices etc.


Wanneer ontvangers van de BeursGPS zich niet houden aan bovenstaande voorwaarden zal De Ontwaakte Trader BV zich genoodzaakt zien alle schade te verhalen, met een minimum van 10.000 EUR per overtreding. Deze schade zal worden verhaald, te allen tijde, in ieder geval ook op de oorspronkelijke ontvanger van de BeursGPS, vermenigvuldigd met het aantal ontvangers

(Bijvoorbeeld: wie de BeursGPS op een forum plaatst waar 30 mensen het zien, zal worden

aangesproken op de claim, vermenigvuldigd met 30), alswel op de partij die de informatie ontvangt en gebruikt.


Voor al het overige zijn de Algemene Voorwaarden van De Ontwaakte Trader BV van toepassing op zowel het ontvangst als het gebruik van de BeursGPS. 


Het gebruik van de BeursGPS veronderstelt, en houdt in, dat u de Voorwaarden en Algemene Voorwaarden waarvan sprake is hebt gelezen, begrepen en er mee akkoord bent.